Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny “Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

3 października
Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój; na niczym się nie - Ps. 119:165

Nasze prośby w coraz większej mierze powinny być prośbami o łaskę, mądrość, owoce Ducha i sposobności służenia Panu oraz braciom, a także o coraz większy wzrost w podobieństwie do drogiego Syna Bożego. Kto może wątpić, że w takich warunkach obiecany „pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum”, będzie „strzegł” takie „serce” i jego „myśli”? Ten pokój rozproszy jeden z wielkich rodzajów zła, jaki dotyka serc wielu. Samolubstwo i ambicja nie znajdą miejsca w tak napełnionym sercu. Pokój Boży może mieszkać w naszym sercu i rządzić nim tak, by zachować je od trosk i zamieszania panującego na świecie, nawet wtedy, gdy jesteśmy otoczeni niekorzystnymi warunkami – nawet wtedy, gdy sam przeciwnik nęka nas za pośrednictwem swych zwiedzionych narzędzi. (R 3304)

Boskie prawo dla Jego poświęconego ludu składa się z miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Obejmuje zatem przykazania Słowa. Liczne wersety Pisma Świętego używają słowa prawo w o wiele szerszym znaczeniu, obejmującym także doktryny, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy Słowa, czyli całą zawartość Biblii. Miłować zakon Pana w najszerszym znaczeniu tego słowa znaczy znajdować przyjemność w rozmyślaniu nad nim, opowiadaniu o nim i praktykowaniu go. Wiedząc, że wszystkie rzeczy współdziałają dla ostatecznego dobra ich samych i całej ludzkości dla chwały Bożej, miłujący prawo Boże doznają odpoczynku serca i umysłu. Wśród prób zachowywani są przed wypadnięciem z Boskiej łaski i w ten sposób zachowują pokój dzięki pomocy Słowa Pana i Jego opatrzności.

Równoległe cytaty: Ps. 4:9; 25:12,13; 29:11; Przyp. 3:17,24; Iz. 26:3,12; 28:12; 32:2; 54:10,13; 57:1,2,19; Łuk. 2:14; Jana 14:27; Rzym. 5:1; 8:6; Efez. 2:14-17; Filip. 4:7; Kol. 3:15.

Pieśni: 128, 3, 27, 56, 57, 93, 244.
Wiersze brzasku: (205) Nie wątp w Niego.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4898

Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jakie były okoliczności? Co było pomocą lub przeszkodą? Jakie były skutki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell