Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny “Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

28 stycznia
Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego - Obj. 3:5

Wierni zwycięzcy czuwają i zachowują swoje szaty nieskalane przez świat: „nie pokalali szat swoich” i „zachowali samych siebie niepokalanymi od świata”. Oni nie pozwalają, aby grzech ich pokalał i odłączył od Pana, ale szybko zabiegają i uzyskują drogocenną krew, aby usunąć każdą plamę. Tak zupełnie sprzeciwiają się grzechowi i tak gorąco usiłują zachować swoje szaty bez plam, że przeciwnik nie może ich podejść – „on złośnik nie dotyka się ich”. Wszystko to dowodzi pełnego poddania ich woli Chrystusowi – oni „z nim umarli” i dlatego nie mogą dobrowolnie grzeszyć. (R 2159)

Zwycięzca osiągnie najwyższą zdobycz, czysty charakter, który – wpisany w przymierze przez wypełnienie jego zobowiązań – nigdy nie będzie wymazany. Przeciwnie, taki charakter będzie wysławiany przez Syna przed Ojcem i świętymi aniołami. Będzie stanowił podstawę do zaszczytów, działalności i nagród w Królestwie. Będzie trwał na wieki, jak wyraził to Psalmista: „serce wasze żyć będzie na wieki”.

Równoległe cytaty: 1 Król. 19:18; Ezech. 9:4; Efez. 5:25-27; Obj. 19:8; Ps. 45:15; Mat. 7:21; Obj. 12:11; Neh. 13:14; 2 Mojż. 32:32,33; Ps. 69:29; Obj. 21:27; 13:8; 17:8; Filip. 4:3; Mat. 10:32; Łuk. 12:8; Mat. 25:21.

Pieśni: 201, 192, 312, 125, 230, 58, 92.
Wiersze brzasku: (200) Najmilsi, wejdźcie.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5668

Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia i nadzieje związane z myślą powyższego tekstu? Jaki był ich wynik?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell