Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny “Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

8 grudnia
Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził - Jana 15:18

Tak jak nasz Mistrz był nienawidzony bez powodu, tak na ile to jest możliwe, niech będzie z nami – niech nienawiść, złośliwość, zawiść i morderstwo skierowane przeciwko nam będą całkowicie niezasłużone, niech nasze życie będzie możliwie najczystsze. Niech nasze myśli, słowa i postępowanie, na ile jest to dla nas możliwe, ukazują chwałę naszego Pana i mówią o naszej miłości do wszystkich ludzi, a szczególnie do domowników wiary. Gdy w przyszłości w pełni zostanie zaprowadzona nowa dyspensacja, ci, którzy nas obecnie nienawidzą, głównie z powodu zaślepienia i zwiedzenia przez przeciwnika, pokłonią się Pomazańcowi Pana, a my będziemy mieli wielką przyjemność w podnoszeniu i zachęcaniu ich, w błogosławieniu, przebaczaniu i pomaganiu im w powrocie do pełnego obrazu i podobieństwa Bożego. (R 2880)

Słowo świat w Piśmie Świętym występuje w różnych znaczeniach, tj. w znaczeniu wszechświata, ziemi, porządku rzeczy, ludzi pozostających z nim w harmonii oraz całej ludzkości. Oczywiście cały rodzaj ludzki nie miał Pana w nienawiści, ponieważ nieliczni poganie, z którymi się zetknął, oddawali Mu cześć. Nienawidzili Go raczej religijni przywódcy żydowscy i ci pod ich wpływem. Nienawidzili Go, gdyż Jego nauki zbijały ich błędy, Jego przykład demaskował ich obłudę, objawianie ich przez Niego szkodziło ich prestiżowi, Jego reformy zagrażały ich ambicjom, Jego religia obalała ich sekty, a Jego wpływ pomniejszał ich władzę. Ponieważ „ciemność nienawidzi światłości”, wierny lud Boży podczas Wieku Ewangelii jest nienawidzony przez nominalny lud Boży dokładnie z tych samych powodów, dla których nienawidzono Jezusa. Będzie tak aż do samego końca.

Równoległe cytaty: Ps. 41:10; Jana 15:19-25; Iz. 53:1-3; Mat. 10:16-39; 24:9; Mar. 13:13; Łuk. 21:17; 19:14; Jana 16:2,3; 17:14; 1 Jana 3:1,13.

Pieśni: 312, 47, 48, 134, 150, 8, 114.
Wiersze brzasku: (48) Dlaczego czekasz?
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4813

Pytania: Czy w tym tygodniu doświadczałem(am) nienawiści z powodu prawdy? W jaki sposób? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell