Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

28 września
Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć; któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze - 1 Piotra 5:8,9

Myśl o opozycji szatana wobec nas i o naszej walce – nie tylko z ciałem i krwią, ale z księstwami, mocami i złymi duchami na wysokich stanowiskach władzy – byłaby dla nas zatrważająca, gdybyśmy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, że przez stanowczość decyzji uzyskujemy wielką pomoc i wsparcie od innych niewidzialnych mocy. Z chwilą stanowczego odparcia pokusy i zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Pana i Jego sprawy, stajemy się mocniejsi w Panu i w sile Jego mocy. Ten, który jest za nami, jest większy niż wszyscy ci, którzy są przeciwko nam. Niezdecydowanie, po dostrzeżeniu zła, wzmaga siłę pokusy. (R 3300, 2565)

Szatan jest wrogiem nie tylko ogółu rodzaju ludzkiego, lecz szczególnie ludu Pana, a to z powodu jego lojalności wobec Boga. Szatan pragnie zniszczyć ich życie i nic nie sprawia mu większej przyjemności niż zniszczenie nowego serca, umysłu i woli. Jest on prawdziwym lwem, usiłującym pożreć nas jako swoje ofiary. Sama bierność z naszej strony nie zwycięży go. Nawet silny chwilowy opór ostatecznie go nie odeprze. Musimy trwać w oporze, używając nie cielesnej, lecz duchowej broni, czyli Słowa i Ducha Pana. Duch, dotkliwie tnąc jego żywotność damasceńskim ostrzem Słowa, skutecznie go od nas odpędzi.

Równoległe cytaty: 1 Piotra 1:13; Łuk. 21:34; Rzym. 13:13; 1 Kor. 16:13; 1 Tes. 5:6,8; 1 Piotra 4:7; Ijoba 1:7,9-12; 2:2-7; Łuk. 22:31; Jana 8:44; 1 Kron. 21:1; Zach. 3:1,2; Mat. 4:1-11; 13:19,38,39; Jana 13:2,27; 2 Kor. 2:11; 11:3,14,15; Efez. 6:11-17; Jak. 4:7.

Pieśni: 145, 1, 13, 20, 130, 136, 183.
Wiersze brzasku: (123) Bądź czujny.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5183

Pytania: Czy w tym tygodniu starannie wystrzegałem(am) się szatana? Jak? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell